DIVERSITAT SEXUAL

El sistema sexe-gènere organitza el nostre món en base a dos sexes, mascle i femella, als que li corresponen també dos gèneres: el masculí i el femení. I a més a més, la nostra societat assumeix que aquests dos sexes-gèneres es relacionen entre sí des d’una única orientació del desig que és l’heterosexual.

Aquesta classificació, que anomenem binària, té com a conseqüència la invisibilització de la diversitat sexual i de gènere. I com sabeu, aquesta forma d’entendre la realitat provoca una situació de desigualtat molt greu, perquè associa unes determinades categories (dona, home, heterosexual) a la normalitat, i la resta d’identitats, expressions de gènere i preferències sexuals amb quelcom erroni o com a no “normals”.

 

 

Quines són aquestes realitats excloses en el sistema sexe-gènere?

Trobem també diversitat en la identitat de gènere, i aquí les persones trans mostren com entre el sexe i el gènere no té perquè haver-hi una correspondència, és a dir, puc néixer amb vulva i identificar-me amb el gènere masculí, o bé, puc néixer amb penis i sentir-me del gènere femení.

A més a més, les persones trans ens mostren que la identitat de gènere (sentir-se noia o noi) o els genitals (tenir vulva o penis) no tenen cap relació amb l’orientació del desig, és a dir, puc tenir vulva, definir-me com a noi i liar-me amb nois, amb noies, amb persones trans…

Per altra banda, les persones intersex i les persones amb desenvolupament sexual divers (DSD) també mostren que és necessari ampliar la mirada d’aquest sistema de classificació en funció dels genitals que proposa el sistema sexe-gènere.

Però, què vol dir ser una persona intersex? Es tracta de persones que neixen amb genitals interns i externs que no poden definir-se com a masculins o femenins, i per tant, en el moment de néixer no és possible classificar-les com nenes o nens.

La diversitat sexual i de gènere és molt àmplia, però sovint aquesta pot passar desapercebuda perquè no té la mateixa visibilitat i reconeixement que la realitat que mostra el sistema sexe-gènere.

Per sort, el moviments social LGTBI treballa per reivindicar una societat on la diversitat hi tingui cabuda i on els drets de totes les persones siguin igualment respectats, independentment de la nostra preferència sexual i de gènere. Les seves sigles assenyalen aquestes realitats que, tot i estar excloses, són reals i estan ben vives.

La identitat de gènere i el fet trans

La identitat de gènere és com cadascuna se sent: noia o noi, perquè així és com ens han ensenyat a viure en la nostra societat. Per a moltes persones la seva identitat de gènere coincideix amb el seu sexe, això s’anomena cisgènere. En canvi, en altres persones la seva identitat de gènere no coincideix amb el seu sexe, poden haver nascut amb genitals masculins però sentir que la seva identitat és femenina o viceversa. D’això se’n diu transsexualitat o transgènere. Però encara us diré més, també hi ha persones que no s’identifiquen amb una identitat de gènere binària, és a dir, masculina o femenina, i per això es defineixen com a gènere fluid. Les persones de gènere fluid poden identificar-se amb el gènere masculí, femení o també amb la neutralitat de gènere.

I quina és la diferència entre una persona transsexual i una transgènere?

Doncs, les persones transsexuals volen viure i ser reconegudes socialment d’acord amb la identitat de gènere que senten. Habitualment, se sotmeten a un procés d’hormonació i a una intervenció quirúrgica de reassignació sexual per tal de fer coincidir el sexe amb el gènere amb el que s’identifiquen.

Les persones transgènere, en canvi, poden no seguir cap procés d’hormonació ni sotmetre’s a cap intervenció quirúrgica, perquè precisament qüestionen aquesta correspondència entre la genitalitat i la identitat de gènere.

No existeixen formes concretes de “transitar” del gènere atribuït en néixer al gènere sentit. Cada persona fa “el trànsit” com i fins on vol. Per tal de poder parlar d’aquestes diferents realitats, sovint parlem del fet trans, i aquí podem trobar tant persones que es defineixen com a transsexuals i com a transgènere.

Per tant, és important veure com el fet trans ens mostra que el sexe (tenir penis o vulva) no determina el gènere.

I les persones trans que viuen a Catalunya i volen transitar, com ho fan?

Fins l’octubre del 2016, Catalunya tenia dos models d’atenció a la salut de les persones trans:

Un model associava la transsexualitat a una patologia i considerava que la no coincidència entre sexe i gènere era un trastorn mental. Fins i tot, es requeria d’un diagnòstic psiquiàtric per accedir als serveis de salut, i des de certes instàncies mèdiques es pressionava per a que totes les persones trans s’operessin o hormonessin per tal que el seu sexe acabés coincidint amb el seu gènere.

L’altre model, en canvi, no considerava que ser trans fos una patologia i, per tant, la resposta mèdica consistia en garantir un acompanyament professional en relació a les necessitats que poguessin expressar segons el gènere sentit.

Ara bé, de nou gràcies a l’activisme dels col·lectius de persones trans i LGTBIQ, i la “Plataforma per un nou model d’atenció a la salut trans”, el Departament de Salut va presentar a l’octubre del 2016 un model únic d’atenció a la salut que no entén les persones trans com a malaltes. Així doncs, l’actual model de salut entén que la  transició cap al gènere sentit ha d’estar guiada, justament, per això… pel que cadascú sent!

Si voleu més informació sobre aquest tema i saber on anar feu click en aquest enllaç

Totes les persones tenen la possibilitat d’assumir, expressar i viure la seva sexualitat, així com d’assumir expressions, preferències o orientacions i identitats sexuals. Part del reconeixement que tots els cossos, totes les sensacions i tots els desitjos tenen dret a existir i manifestar-se, sense més límits que el respecte als drets de les altres persones.

Per reconèixer aquests conceptes et proposem un petit glosari que et pot ajudar a situar…

 

Identitat sexual: Percepció que cada persona té de si mateixa pel que fa a la seva pròpia avaluació de les característiques física o biològiques, la percepció psicològica del gènere i els rols i normes socials. Seria la suma de diferents plans; biològics, ambientals i psicològics.

Característiques sexuals: Es refereix a les característiques físiques o biològiques, cromosòmiques, gonadals, hormonals i anatòmiques d’una persona, que inclouen característiques innates, com ara els òrgans sexuals i genitals, o estructures cromosòmiques i hormonals, així com característiques secundàries, com la massa muscular o distribució del pèl

Gènere: Es refereix als atributs que social, històrica, cultural, econòmica, política i geogràficament, entre altres, han estat assignats als homes i les dones. S’utilitza per referir-se a les característiques que, social i culturalment, han estat identificades com “masculines” i “femenines”, les quals abasten des de les funcions que històricament se li han assignat a un o altre sexe (proveir vs tenir cura), les actituds que en general se’ls imputen (racionalitat, fortalesa, assertivitat vs. emotivitat, solidaritat, paciència), fins a les formes de vestir, caminar, parlar, pensar, sentir i relacionar-se.

Binarisme de gènere: Concepció, pràctiques i sistema d’organització social que parteix de la idea que només hi ha dos gèneres en les societats, femení i masculí, assignats a les persones en néixer, com a homes (biològicament: mascles de l’espècie humana) i com a dones (biològicament: femelles de l’espècie humana), i sobre els quals s’ha sustentat la discriminació, exclusió i violència en contra de qualsevol identitat, expressió i experiència de gènere diverses.

Expressió de gènere És la manifestació del gènere de la persona. Pot incloure la forma de parlar, manierismes, manera de vestir, comportament personal comportament o interacció social, modificacions corporals, entre d’altres aspectes. Constitueix les expressions del gènere que viu cada persona, ja sigui imposat, acceptat o assumit.

Identitat de gènere: Percepció subjectiva que cada persona té quant al seu propi gènere, que podria o no coincidir amb les seves característiques sexuals.

Trans: Terme paraigües utilitzat per descriure diferents variants de transgressió / transició / reafirmació de la identitat i / o expressions de gènere (incloent persones transsexuals, transgènere, travestis, drags, entre d’altres), el denominador comú és que el sexe assignat en néixer no concorda amb la identitat i / o expressions de gènere de la persona. Les persones trans construeixen la seva identitat de gènere independentment d’intervencions quirúrgiques o tractaments mèdics. No obstant això, aquestes intervencions poden ser necessàries per a la construcció de la identitat de gènere de les persones trans

Transsexual: Les persones transsexuals se senten i es conceben a si mateixes com a pertanyents al gènere i al sexe oposats als que social i culturalment se’ls assigna en funció del seu sexe de naixement, i que poden optar per una intervenció mèdica -hormonal, quirúrgica o dues- per adequar la seva aparença física i corporalitat a la seva realitat psíquica, espiritual i social.

Transgènere: Les persones transgènere se senten i es conceben a si mateixes com a pertanyents al gènere oposat al que social i culturalment s’assigna al seu sexe de naixement, i els qui, poden optar per una reassignació hormonal, sense arribar a la intervenció quirúrgica dels genitals , per adequar la seva aparença física i corporalitat a la seva realitat psíquica i social.

Cisgenerisme: Quan l’expectativa social del gènere de la persona s’alinea amb el sexe assignat en néixer. En conseqüència, hi ha dones i homes cis.

Intersexualitat: Totes aquelles situacions en què l’anatomia o fisiologia sexual d’una persona no s’ajusta completament als estàndards definits per als dos sexes que culturalment han estat assignats com a masculins i femenins.

LGBTI; Sigles per referir-se a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals.

LGTTTBIQA +: Sigles per referir-se a persones lesbianes, gais, transvestits, transsexuals, transgènere, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i més.

Godi: Sigles per referir-se a gèneres, orientacions diverses i intersexuals.

GSRDI: sigles per referir-se a gèneres, sexualitats, romanticismes diversos i intersexuals.

Orientació sexual: Capacitat de cada persona de sentir una atracció eròtica, afectiva, emocional o amorosa per persones d’un gènere diferent al seu, o del seu mateix, o de més d’un gènere o d’una identitat de gènere, així com la capacitat de mantenir-hi relacions íntimes i sexuals

Heteronormativitat Expectativa, creença o estereotip que totes les persones són, o han de ser, heterosexuals, o que aquesta condició és l’única natural, normal o acceptable; és a dir, que només l’atracció eròtica afectiva heterosexual i les persones heterosexuals, o que siguin percebudes com a tals, viuen una sexualitat vàlida èticament, o legítima, social i culturalment.

Asexual: Orientació sexual d’una persona que no sent atracció eròtica cap a altres persones. Pot relacionar-se afectiva i romànticament. No implica necessàriament no tenir libido, o no practicar sexe, o no poder sentir excitació.

Homosexualitat: Capacitat de cada persona de sentir una atracció eròtica afectiva per persones del seu mateix gènere, així com la capacitat de mantenir-hi relacions íntimes i sexuals

Bisexualitat: Capacitat d’una persona de sentir una atracció eròtica afectiva per persones d’un gènere diferent al seu i del seu mateix gènere, així com la capacitat de mantenir relacions íntimes i sexuals amb elles. Això no implica que sigui amb la mateixa intensitat, al mateix temps, de la mateixa manera, ni que senti atracció per totes les persones del seu mateix gènere o de l’altre.

Pansexualitat: Capacitat d’una persona de sentir atracció eròtica afectiva cap a una altra persona, amb independència del sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual o rols sexuals, així com la capacitat de mantenir relacions íntimes i / o sexuals amb ella.

Heterosexualitat: Capacitat d’una persona de sentir atracció eròtica afectiva per persones d’un gènere diferent al seu, així com la capacitat de mantenir relacions íntimes i sexuals amb elles.

LGTBIQFOBIA: Rebuig, discriminació, invisibilització, burles i altres formes de violència basades en prejudicis, estereotips i estigmes cap a lesbianes, gais, transvestits, transsexuals, transgènere, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals i més, o que són percebudes com a tals. Pot derivar en altres formes de violència com la privació de la vida i el delicte d’homicidi

Si ets adolescent o jove gai, lesbiana, transexual, bisexual, pansexual… el CJAS també és el teu espai. T’oferirem un espai de confiança on t’escoltarem i t’acompanyarem en qüestions relacionades sobre identitat, relacions o sexualitat.

Disposem d’un consultori específic presencial, “Cruïlles”

POLÍTICA DE PRIVACITAT I GALETES

Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra Política de privacitat i galetes, punxi l'enllaç per a major informació.

Copyright © 2021 | Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Política de privacitat i protecció de dades.