Qui som?

El Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS) és un servei d'atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial, de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears www.apfcib.org, obert al públic des de l'any 1992. Es considera un servei de referència, complementari als serveis sanitaris, psicològics i socials, i actua des d'una perspectiva d'optimització dels recursos existents en la xarxa sociosanitària normalitzada.

L'objectiu fonamental del servei, basat en els Drets Sexuals i Reproductius i la seva defensa, és el d'atendre i acompanyar els joves i el seu entorn, en el procés de creixement per afavorir la vivència d'una sexualitat positiva i responsable.

L'atenció, des d'una visió global i pluridisciplinària de la salut, s'ofereix a nois i noies fins a 30 anys i a les seves famílies. L'atenció s'ha anat adaptant als canvis, necessitats i inquietuds del col·lectiu jove, principalment en relació amb la promoció de la salut psicoafectiva i sexual i l'educació per a la prevenció. S'atenen les demandes i consultes fetes personalment, ja sigui de manera presencial, per telèfon o mitjançant la web amb una consulta online.

El servei es basa en la filosofia de "portes obertes", que significa una atenció immediata i confidencial en les demandes presencials. Posteriorment, si és necessari, es programen les visites segons la demanda explicitada durant l'entrevista.

Al llarg de tots aquests anys d'atenció, l'oferta de serveis s'ha ajustat a l'especificitat del grup de població que s'atén. Els diferents programes que s'hi desenvolupen o que es creen de nou, contemplen en els seus objectius una àmplia mirada al món canviant dels adolescents i joves, que permet adequar de manera continuada les activitats educatives, preventives i assistencials.

Des de la seva posada en marxa, l'any 1992, s'ha anat convertint en un espai referent d'atenció afectivosexual i psicològica per als joves. L'educació per a la prevenció, la formació a professionals i la recerca sobre les seves necessitats, tot observant els seus hàbits, actituds, entorn social i problemàtica associada, són activitats indispensables per la finalitat del servei.

L’espai web

Va ser creat l’any 2000. Els seus objectius i continguts parteixen de l’observació i l’experiència professional en l’atenció personal d’adolescents i joves en el propi CJAS, a partir de diferents demandes relacionades amb la salut, l’afectivitat i la sexualitat. La consideració de la importància de les noves tecnologies com eines indispensables pel que fa a la promoció de la salut i la prevenció, i les necessitats reals de consulta d’adolescents i joves captades al llarg de l’experiència, van motivar la seva creació i el disseny de l’estructura (continguts informatius i atenció personal a les consultes pels professionals del centre amb resposta en un termini de 72 hores).

La informació present en el web està adreçada sobretot a adolescents i joves. També compta amb bibliografia i enllaços amb altres webs d’interès que poden ser d’utilitat per als professionals i les famílies. S’ha fet un esforç per transmetre la informació de manera propera i entenedora que ajudi a aclarir dubtes i a prendre actituds i comportaments saludables i de prevenció.

Al mateix temps, el web permet donar a conèixer els objectius del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS), els diferents programes i activitats que s’hi realitzen i els seus resultats, mitjançant la publicació d’una memòria anual.

memòria 2010El CJAS recull anualment dades de l’atenció als usuaris/ies, tant per apropar-se als factors epidemiològics i de comportament que incideixen en la salut afectiva i sexual dels joves com per la confecció de la memòria de resultats. Podeu consultar l' informe anual d'enguany i la fitxa tècnica resum del 2016.

L’última revisió de l’espai web, tant de la imatge com dels seus continguts teòrics d’informació sobre temes de salut, ha estat realitzada el mes de novembre de 2016.

El CJAS forma part d'un programa d'atenció a joves, “Programa Joven”, impulsat per la Federación Estatal de Planificación Familiar www.fpfe.org, a través del qual, l'any 1992, es van crear tres centres d'atenció a joves, a les ciutats de Barcelona, Madrid i Santiago de Compostel·la. Actualment també existeixen programes d'atenció i/o consulta a Albacete i al País Basc.

L'equip

L'equip professional engloba diferents disciplines —medicina, infermeria, treball social, psicologia—, a més de la direcció i la part administrativa. En total, nou persones treballem directament al CJAS i altres col·laboradors i col·laboradores participen en el desenvolupament de diferents programes i activitats. Aquest equip està pensat per poder atendre i donar resposta a les demandes de les usuaries i usuaris i les seves famílies, des d'una visió integral.

 • Mireia Cebrián: Intervencions educatives
 • Sílvia Egea Tresgallo: Psicòloga
 • Noemí Elvira Marín: Psicòloga
 • Erika Ros: Llevadora
 • Maria Socorro Ferrero Barrio: Metgessa-Ginecòloga (Número de col·legiada 20.352 pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona)
 • Raquel Gómez Rodríguez: Psicòloga
 • Mari-Paz Oliver Segura: Infermera
 • Georgina Picas i Bernadell: Llevadora
 • Jacque Segura: Auxiliar administrativa
 • Karina Gayoso: Auxiliar administrativa
 • Pepa del Pino Gutiérrez: Finances i administració
 • Elena Fontela: Personal i administració
 • Ainhoa Yll Subirà: Comunicació
 • Jordi Baroja Benlliure: Director del CJAS i del programa jove de l’APFCiB
 • Colaboracions externes:
 • Laia Rosich i Gemma Altell Suport àrea de violència masclista
 • Gloria Zegrí, Psicòloga clínica

Amb el suport de:

SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES. DRETS ARCO

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a ADMINISTRACIO@APFCIB.ORG o un escrit a la nostra adreça: c/Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 1, 08020 Barcelona

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS (APFCIB) amb CIF G08914475 i domicili social situat en C / PERE VERGES 1 plta 10 DESP 1 08020, BARCELONA, amb la finalitat d'atendre els compromisos.

En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS informa que les dades seran conservades en compliment de la Normativa Vigent. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis. Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de ASSOCIACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192. ASSOCIACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR d'CATALUNYA i BALEARS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

És per això que ASSOCIACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic ADMINISTRACIO@APFCIB.ORG En aquest sentit, el CONTRACTANT disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna