Per a professionals

Adolescència

Sexualitat i Educació afectiva-sexual

Embaràs

Anticoncepció

Infeccions de Transmissió Sexual i Sida

Salut i gènere

Adolescència

Aberastury A, M. Knobel. La adolescencia normal: un enfoque psicoanalítico. 7ª edició.

Casado M. (Coord.). Observatori de Bioètica i Dret (UB). Document sobre salut sexual i reproductiva en l’adolescència. Barcelona, 2002. www.bioeticayderecho.ub.es

Castellano G, Hidalgo MI, Redondo AM. Medicina de la Adolescencia. Atención integral. Ed. Ergon, 2004. Informació publicació a http://www.adolescenciasema.org

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat. Estudi del comportament dels joves estudiants de Barcelona. 6 Aportacions. Secretaria General de Joventut. Barcelona. 1999. Podeu disposar de l’estudi íntegre a l’adreça següent:
www.20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/aporta6.pdf

Coleman J. Psicología de la adolescencia. Ed. Morata. Madrid. 1985.

Comitè Bioètica Catalunya. La persona menor d’edat en l’àmbit de la salut. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2009. www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2851/info8juliol2009.pdf

Cornellà J. Parlem de l’adolescència. CCG Edicions. 2008.

Doltó F. La causa de los adolescentes: el verdadero lenguaje para dialogar con los adolescentes. Ed. Seix Barral. Barcelona.1990.

Feduchi L, Mauri L, Raventós P, Sastre V, Tió J. Reflexiones en torno a la violencia en la adolescencia. Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente. 2006, 8, 19-26. Fundación Orienta. Barcelona, 2006.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Actuacions preventives a l’adolescència. Guia per a l’atenció primària de salut. 2004.

Gómez-Granell C , i altres. La infància i les famílies als inicis del segle XXI. (5 volums). Institut d’Infància i Món Urbà. Observatori de la infància i la família. 2002. _ Informe 2004. Infància, famílies i canvi social a Catalunya. www.ciimu.org.

Instituto de la Juventud (Injuve). Ministerio de Igualdad. Informe Juventud en España 2008. López A, Gil G, Moreno A, Comas D, Funes MJ, Parella S. (2008). Edición Injuve y en línea.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1531688780&menuId=1627100828

López F. Necesidades en la infancia y en la adolescencia. Respuesta familiar, escolar y social. Ed. Piràmide. Madrid, 2008.

Marxen, E. Duelo migratorio y bandas juveniles. Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente, 9. Fundación Orienta. Barcelona, 2007.

Neinstein LS. Adolescent Health Care. A practical Guide. Fifth Edition. Lippincott Williams and Wilkins. 2008.

Pérez Simó, R. Lo mejor y lo peor de la adolescencia. Ed. Cahoba. 2007.

Ros R. Què passa amb els i les adolescents? Perspectiva escolar 299. Publicació de Rosa Sensat. Novembre 2005.

Ros R. Els adolescents i la salut. Revista del Col·legi oficial de doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Núm. 125. Gener 2006.

Ros R. Els joves i la salut. Joventut i polítiques de joventut, 25 aportacions. Col·lecció Documents de Treball. Sèrie Igualtat i Ciutadania, 9. Diputació Barcelona. 2007.

Romaní O. La salut dels joves a Catalunya. Un estudi exploratori. Col·lecció e-quaderns, núm. 2. Barcelona, 2006. Secretaria General de Joventut.
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col%20equaderns/equaderns2a.pdf

Savater F. El valor de educar. 7ª edició. Ed. Ariel S.A. Barcelona. 1997.

S.E.G.O. Ginecología de la adolescencia. Documentos de consenso. 2000.

Sociedad Española de Contracepción (SEC). Manual de salud reproductiva en la adolescencia. Aspectos básicos y clínicos. 1ª ed. 2001. (Lab.Wyeth-Lederle).

Soriano, A. Consideraciones sobre la actitud terapéutica en la atención a los adolescentes. Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente, 4. Fundación Orienta. Barcelona, 2004.

Surís JC i Parera N. Enquesta de salut als adolescents de la ciutat de Barcelona 1999. Unitat d’adolescents de l’Institut Universitari Dexeus. Barcelona, 2000.

Surís JC i Parera N. Enquesta de salut als adolescents escolaritzats de Catalunya 2001. Barcelona: Fundació Santiago Dexeus Font, 2002. http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/dexeus.pdf

Tió, J. La Adolescencia Hoy, en Comprendre els adolescents: un gran repte (II). Informacim, núm. 27. Barcelona 2003-2004.

Tubert S. Un extraño en el espejo. La crisis adolescente. 1ª edició. Ludus Editorial. A Coruña. 2000.

Wolf A i Esser Mittag J. Ginecología pediátrica y juvenil. Atlas y guía para la consulta. EDIMSA. 2000.

 

www.adolescenciasema.org (Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia)

http://www.plannedparenthood.org/esp/index.htm (Federació Americana de Planificació Familiar)

http://kidshealth.org/teen/en_espanol/esp_land_pg/spanish_landing_page.html (Pàgina web en anglès i castellà amb informació sobre salut, emocions, etc. adreçada a nens, adolescents i pares. Depèn de l’organització americana sense ànim de lucre Nemours)

Sexualitat i Educació afectiva-sexual

Baldaro J, Govigli G, Valgimigli C. La sexualidad del deficiente. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona. 1988.

Butlletí d’Educació Sexual. Sexologia per a professionals de la Salut. Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública i Consum. Barcelona. 1998. Tel.: 93.402.22.22.

Castelo-Branco C. Sexualidad Humana. Una aproximación integral. Ed. Médica Panamericana. 2005.

El País. El libro de la sexualidad. Ed. Diario El País, S.A. Madrid. 1992. Dirección: Elena FL Ochoa y Carmelo Vázquez.

Font, Pere. Pedagogia de la Sexualitat. Barcelona. Editorial Graó. 1991.

Font, Pere. Les Relacions Sexuals. Barcelona. Ed. La Magrana. 1994.

Fundació “la Caixa”: Papers (Programes Educatius de la Fundació “la Caixa”). Educació per a la Prevenció: Sexualitat i Sida. Ed. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 1993. Tel.93.404.61.25.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. El llibre d’en Pau. Guia per a l’abordatge del maltractament en la infància per als professionals de la salut. Barcelona 1996.

Inclou/Tofiño I. (coord.). Gent com tu? Adolescència i diversitat sexual. Viena Edicions. 2004.

International Planned Parenthood Federation (IPPF). Pautas médicas y de prestación de servicios. Para servicios de salud sexual y reproductiva. Tercera edición. 2004.

Labrador F. i altres autors. Guía de la sexualidad. Espasa Calpe (Guías Espasa). Madrid. 1995.

Loizaga F. Nuevas técnicas didácticas en educación sexual. Ed. McGraw-Hill. 2008.

López Sánchez F. Educación Sexual de Adolescentes y jóvenes. Siglo Veintiuno de España Editores S.A. 1ª Edición. Madrid 1995.

López Sánchez F i Oroz A. Para comprender la vida sexual del adolescente. Editorial Verbo Divino. Pamplona. 1999.

López Sánchez, F. Sexo y afecto en personas con discapacidad. 1ª Edició. Biblioteca nueva. Madrid. 2002.

López F i Del Campo A. Programa de prevención de los abusos sexuales: Padres, Educadores, Infantil, Primaria y Secundaria. Salamanca y Madrid. Amaru y Ministerio de Asuntos Sociales, 1997.

López, F. La prevención de los abusos sexuales y la educación sexual. Salamanca. Amaru, 1995.

López, F. La inocencia rota. Barcelona. Océano, 2000.

López, F. Homosexualidad y familia. Ed. Graó. Barcelona, 2006.

Masters, Johnson i Kolodny. La sexualidad humana. Ed. Grijalbo. Madrid. 1988. 3 volums:

  • 1. Dimensión biológica
  • 2. Personalidad y conducta sexual
  • 3. Perspectivas clínicas y sociales

Mirabet A. Homosexualitat avui. Ed. Edhasa. Barcelona. 1984.

Mirabet A i cols. Homosexualitat a l’inici del segle XXI. Ed. Claret. Barcelona. 2000.

Perspectiva escolar 310. Sexualitat: aprendre a sentir. Publicació de Rosa Sensat. Desembre 2006.

UNAF / Ministerio de Sanidad y Consumo. Guía para atender y educar la sexualidad desde la consulta de pediatría. http://www.unaf.org/descargas/guia%20sexuales_2008.pdf

UNAF / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Programa para la promoción del bienestar y la salud sexual de la población inmigrante desplazada y refugiada.

UNESCO. International Guidelines on Sexuality Education: An evidence informed approach to effective sex, relationships and HIV/STI education. 2009.
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/HIV_and_AIDS/documents/UNESCO_Guidelines_Sexuality_Education.pdf

UNESCO. International Technical Guidance on Sexuality Education. An evidence-informed approach for schools, teachers and health educators. 2009. http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf

 

http://www.unaf.org/descargas/guia_sexuales_profesionales_%202008.pdf

http://www.adolescenciasema.org (Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia de

http://www.patiented.aap.org (American Academy of Pediatrics).

http://www.harimaguada.org (Col·lectiu de professionals dedicat a l’estudi i promoció de l’educació afectiva-sexual: formació i sensibilització, elaboració de materials, centre de recursos i documentació, servei ’orientació i teràpia, etc.).

www.ceapa.es (Confederación española de asociaciones de madres y padres de alumnos).

Fundació Vicki Bernadet. Associació per l’assessorament i la prevenció dels abusos sexuals als menors. http://www.fbernadet.org

www.sexejoves.gencat.cat (Web adreçada a joves de l’Institut Català de la Salut

http://kidshealth.org/teen/en_espanol/esp_land_pg/spanish_landing_page.html

Embaràs

Berbel S, Pi-Sunyer MT. El cuerpo silenciado. Una aproximación a la identidad femenina. Ed. Viena Ensayo. 2001.

Colomer J. Prevención de embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes. En Recomendaciones PrevInfad / PAPPS (en línea). Actualizado octubre 2003. Disponible en
http://www.aepap.org/previnfad/pdfs/previnfad_endits.pdf

Kait L. Madres, no mujeres. Embarazo adolescente. Ediciones del Serbal. 2007.

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. BOE 4 de març de 2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04

 

http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/embarazo-24049.htm

http://www.sexejoves.gencat.cat/ics_webjove/embaras.html

www.saludreproductiva.com (en aquesta pàgina es facilita informació sobre indicadors relatius a la fecunditat, l’embaràs i la incidència de l’avortament)
www.acaive.com  (pàgina web d’ACAI, associació estatal de clíniques acreditades per la interrupció de l’embaràs).

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1933/index.html. Registre d’avortament a Catalunya

Anticoncepció

Amarilla Gundín, M. El menor maduro ante la salud reproductiva y la anticoncepción de emergencia. Chiesi España, S.A. Barcelona, 2006. http://www.eupharlaw.com/docs/mono_menor_revision.pdf

Boletín Médico de IPPF. Declaración del IMAP sobre los Métodos Anticonceptivos Hormonales. Tomo 36 Núm. 5, Octubre 2002. www.ippf.org

Boletín Médico de IPPF. Declaración del IMAP sobre la anticoncepción de emergencia. Tomo 38 Núm. 1, Marzo 2004. www.ippf.org

Calaf Alsina, J.  Manual Básico de Anticoncepción. 3ª Edición. Ed. Masson. Barcelona. 2005.

Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. UK Medical eligibility criteria for contraceptive use (UKMEC 2009). http://www.ffprhc.org.uk/admin/uploads/UKMEC2009.pdf

Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. Clinical Guidance (March 2010). Contraceptive choices for young people. Clinical Effectiveness Unit. http://www.ffprhc.org.uk/admin/uploads/ceuGuidanceYoungPeople2010.pdf

Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. Clinical Guidance (July 2006, updated January 2007). First Prescription of Combined Oral Contraception. http://www.ffprhc.org.uk/admin/uploads/FirstPrescCombOralContJan06.pdf

Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. FFPRHC Guidance (April 2005). Drug interactions with hormonal contraception. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2005; 31(2): 139–151. http://www.ffprhc.org.uk/admin/uploads/DrugInteractionsFinal.pdf

Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). La anticoncepción de urgencia en Espanya. 2008. www.fpfe.org

Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud. Novedades en anticoncepción hormonal. Vol. 29-Nº3-2005.

Lete Lasa, I. Los gestágenos en la anticoncepción. Ed. Momento Médico. Madrid, 2007.

Montoya L. Anticoncepción de urgencia. Ginecología Update. Ediciones Mayo. 2007.

Pérez E, Lete I. Métodos anticonceptivos. Bases fisiológicas. Manejo clínico. Lab. Organon. 2008.

Pérez E, Lete I. Anticoncepción hormonal y vía vaginal. Lab. Schering-Plough. 2009.

Sociedad Española de Contracepción (SEC). Editor: Buil Rada, C. Manual de Anticoncepción Hormonal Oral. 1ª Ed. 1997. (Lab. Wyeth-Lederle).

Sociedad Española de Contracepción (SEC). Guía clínica: Anticoncepción Hormonal Combinada. Consenso de un grupo de expertos. 2008. http://www.sec.es/area_cientifica/manuales_sec/LibroAntiHormoCombi.pdf

Trussell J, Raymond E. Emergency contraception: a last chance to prevent unintended pregnancy. 2010. Disponible a http://ec.princeton.edu/questions/ec-review.pdf

WHO. Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Tercera edición – 2005. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 4th ed. 2009. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563888_eng.pdf
- Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. 2ª ed. –2005.
- Hoja informativa sobre la seguridad de las Píldoras Anticonceptivas de Emergencia de Levonorgestrel solo (PAE-LNG). 2010. http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_spa.pdf

www.who.int

 

http://www.sec.es (Sociedad Española de Contracepción)

www.who.int (OMS)

www.ippf.org (Federació Internacional de Planificació Familiar)

www.ffprhc.org.uk

www.not-2-late.com (Anticoncepció d’urgència)

http://www.plannedparenthood.org/esp/index.htm (Federació Americana de Planificació Familiar)

Infeccions de Transmissió Sexual i Sida

Blanco Coronado, FR. Manual sobre enfermedades de transmisión sexual en la mujer. 2005 Abaco Soluciones Editoriales, S.L.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006. http://www.cdc.gov/std/treatment/2006/rr5511.pdf

De la Poza M, Alberny M. Infeccions de transmissió sexual I i II. Infosida: comunicat 35 (abril 2008), comunicat 36 (maig 2008). Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2138/infosida35.pdf
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2138/infosida36.pdf

Gatell, JM., Clotet, B., Podzamczer, D. i Miró, JM. Guía Práctica del Sida. Clínica, diagnóstico y tratamiento. 3ª edició. Ed. Masson-Salvat Medicina. Barcelona. 1994.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de drogodependències i Sida. Guía Clínica de l’HIV 2003.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Guia sobre la infecció pel VIH i la sida a l’atenció primària. Barcelona, 2007.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. La infecció pel virus de la inmunodeficiència humana (HIV) en el medi sanitari. Barcelona. 1998. Tel.: 93.227.29.00. Fax.:93.227.29.90.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Recomanacions per a la profilaxi postexposició no ocupacional a l’HIV. Barcelona, 2003.

Generalitat de Catalunya. La dona i la infecció per l’HIV. Manual per a professionals sanitaris.  Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la SIDA. Barcelona. 1999.

Generalitat de Catalunya.  Guia per a la prevenció i el control de les malalties de transmissió sexual. Col·lecció “Quaderns de Salut Pública”, núm.1. 2ª edició. Barcelona. 1999.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Guia de pràctica clínica sobre infeccions de transmissió sexual (GPC-ITS) 2009. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2094/guiamai2009.pdf 

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Manual pràctic per a les persones que informen sobre les infeccions de transmissió sexual. 2010. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3350/modul2010its.pdf

OMS. Infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto reproductivo: una guía para la práctica básica. 2005. www.who.int/reproductive-health/publications/es/stis_gep/

Valverde, C. Manual d’educació sanitària per a la prevenció de la infecció pel VIH.  Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1995.

Valverde, C. Counselling sobre l’HIV: Suport psicosocial i relació d’ajuda a la persona seropositiva. Manual per a professionals. Departament de Sanitat i Seguretat social. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1999.

 

www.unaids.org (Programa conjunt de les Nacions Unides sobre VIH/sida)

http://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/es/index.html (World Health Organization-ITS)

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/sida/index.html (Generalitat de Catalunya-sida)

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2040/index.html (Generalitat de Catalunya-ITS)

http://www.ttmed.com/sida/ (Timely Topics in Medicine – SIDA).

http://www.ceescat.org (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT)).

www.sidastudi.org (centre de documentació sobre VIH/sida)

http://www.teatraccio.org (ONG que realitza activitats educatives de teatre interactiu)

Salut i gènere

Castillo MA, Herrera M, Trayner MP. Género y salud reproductiva: una reflexión para la cooperación. Edita: Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.

Centre jove d’anticoncepció i sexualitat. Diferencias de género en la vivencia de la sexualidad adolescente. Premi Ferran Salsas i Roig. Salut Comunitària, 14a edició. 2002. Edició 2005, Ajuntament de Rubí.

Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa núm. 31. Perspectiva de género en la acción socioeducativa. (Monográfico). Sept.-Dic. 2005.

Sanchís Caudet, R. Tot per amor? Una experiència educativa contra la violència a la dona. Col·lecció Premi de Pedagogia. Rosa Sensat. Barcelona, 2006.

Sojo D, Sierra B, López I. Salud y género. Guía práctica para profesionales de la cooperación. Médicos del Mundo. Madrid, 2002.

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones (Institut Català de les Dones)

http://www.tamaia.org  (Associació de dones contra la violència familiar (TAMAIA))

http://www.teatraccio.org (ONG que realitza activitats educatives de teatre interactiu)